زنگ مقاومت و پیروزی در مدارس خراسان جنوبی نواخته می‌شود