نامه ناشران داخلی برای توقف یارانه کتاب‌های خارجی به رئیس نمایشگاه کتاب