نقص عملکرد اپل واچ روی دست های خالکوبی شده، طنز نویسان را به فکر یافتن چاره انداخت