آغاز مسابقات جهانی تیراندازی و توزیع سهمیه المپیک در غیاب ایران