میرمحمدی: امروز وحدت کلمه بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد