حمایت وزیر علوم از ایجاد منطقه ویژه فناوری در سمنان