منظور علی کریمی از روزهای خوب چیست؟/ ناظمی: امیدوارم آن تصمیم را نهایی کند!