تاسیس موسسه حمایت از كودكان سرطانی توسط قهرمان خوزستانی