بیش از شش هزار دعا به دبیرخانه جشنواره سراسری دست های کوچک دعا رسید