24 خرداد؛ زمان برگزاری همایش سالانه اخلاق حوزه اصفهان