کمک 270 ميليارد ريالي حاميان و خيرين به ايتام و خانواده هاي محسنين استان فارس