بيرانوند: دوست دارم با همين دستان بلندم جام را در تبريز بالا ببرم