کانون‌هاي فرهنگي و شوراهاي صنفي در راستاي واگذاري امور به دانشجويان احيا شده‌اند