به مدت 20 سال، ورزشگاه نقش جهان رسما به باشگاه سپاهان واگذار شد