درخشش خوزستانی‌ها در رقابت‌های بین‌المللی نیوفول کنتاکت کیک‌بوکسینگ