لازمه رسیدن به مقام شهادت پیروی از سیره اهل بیت است