بصیری:صبر خانواده شهدا در برابر مشکلات درس بزرگی برای دیگران است