موضعگیری ضد و نقیض مدیران نفتی؛ صادرات گاز به اروپا بالاخره اقتصادی است؟