اگر معماري غرفه ايران ضعيف بود به عنوان يکي از بهترين‌ها شناخته نمي‌شد