تیم مذاکره کننده موظف به ارائه نتیجه نهایی مذاکرات به مجلس است