۸۰ گواهی تأييديه آسانسور توسط استاندارد ايلام صادر شد