بان کی مون: ارائه فرمول صحیح برای اصلاحات در شورای امنیت کار دشواری است