به هیچ وجه نمی گذاریم مزایده چهارم استقلال و پرسپولیس برگزار شود