دولت سوریه 6 هزار اثر باستانی به غارت رفته را بازگرداند