قلعه‌نويي:‌ آقايي كه بنده پول بود، خودش اصل لمپن است