ممنوع کردن استفاده از ماهواره، نتیجه عکس می‌دهد/ نمی توانیم از فناوری‌های نوین عقب بمانیم