برگزاری چهارمین دوره جشنواره‌ آئینی با رویکرد توانمندسازی کانون‌های محلی در غرب تهران