رئیس اتحادیه املاک کشور: خریداران مسکن نهایت استفاده را از آرامش بازار ببرند