دشمنان باید در قبال اشغال ایران و کشتار مردم پاسخ بدهند