رشد 3.2 درصدی عرضه جهانی ماهی در پنج دهه گذشته/سرانه جهانی مصرف ماهی ۱۹.۲ کیلوگرم، ایران ۱۰ کیلو