کلوپ: اگر می‌دانستم تیمم به این فرم می‌رسد اول فصل اعلام بازنشستگی می‌کردم!