دوری از خدا،نتیجه گرایش به عرفان های نو ظهور/ دین گریزی را ترویج ندهیم