به دنبال حادثه مهاباد / علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد