کشف آثار صفویه، قاجاریه و پهلوی در گاراژ زغالی های قزوین