پذیرش مسافران هواپیمایی آسمان در فرودگاه مهرآباد از سرگرفته شد