همایش بررسی راهکارهای فرهنگی تحقق شعار سال در شیراز