معاون استاندار همدان: حماسه سوم خرداد نقطه افول غرب بود