شناسایی گروه‌های مختلف غیرنیازمند برای حذف از دریافت یارانه/۳۰ درصد نانوایی‌ها امسال باید آزادپز ش