هماهنگی و انسجام ایران و عراق در سرنوشت منطقه موثر است/ اشتراکات تهران و بغداد در زمینه مقابله با توس