مالکیت سازمان میراث فرهنگی بر ۴۴ بنای تاریخی شیراز ثابت می شود