تامین 50 درصد از تجهیزات پروژه ها با تجهیزات ساخت داخل