فعالیت بیش از 100 تشکل دینی و فرهنگی در شهرستان الیگودرز