اجرای هفت نمایش در نخستین روز جشنواره تئاتر معلولان در اصفهان