استخدام زبان تهدید در دیپلماسی جیغ ناشی از ترس است/بازرسی‌های آژانس صرفا مطابق عرف و قواعد بین‌المل