تشییع پیکر صادق آیینه‌وند بر دوش اهالی فرهنگ و اندیشه