گفت‌وگوی فارس با بازمانده جنگ جهانی دوم:آرزویم برقراری صلح جهانی است