«تیلا پیا» از آزمایشات میکروبی و شیمیایی موفق بیرون آمد +سند