طرح معافیت سربازی دانشجویان کشتیرانی به صورت عادی بررسی می‌شود