مصرف مخدرهای صنعتی فرد را به جنایت و نابودی می‌کشاند