کتاب خاطرات آیت الله ری شهری درباره حج به بازار آمد